Co to jest programowanie komputerowe?
5 mins read

Co to jest programowanie komputerowe?

Program komputerowy to zestaw instrukcji, które komputer wykonuje, aby wykonać zadanie. Różne języki programowania skupiają się na różnych zadaniach i wydają polecenia w różny sposób. Polecenia te składają się z klas – zmiennych, liczb całkowitych, dziesiętnych i symboli – i są pogrupowane w określony sposób. Na przykład aplikacja może używać funkcji do dodawania dwóch liczb. Innym przykładem może być program do strumieniowego przesyłania muzyki. Każda funkcja może działać inaczej, w zależności od potrzeb.

Programowanie komputerowe to proces pisania instrukcji, które są wykonywane przez komputery

Programowanie komputerowe to proces pisania instrukcji w języku zrozumiałym dla komputera. Podstawowe kroki programowania komputerowego obejmują analizę problemu i opracowanie logicznej serii instrukcji. Komputer wykona te instrukcje na podstawie dostarczonych mu informacji. Instrukcje te mogą być proste, takie jak nakazanie komputerowi wykonania operacji, lub bardziej złożone, takie jak uruchamianie gier wideo, analizowanie dużych danych, a nawet prowadzenie samochodu.

Programiści piszą swoje programy w językach komputerowych zwanych językami maszynowymi. Język maszynowy, który komputer rozumie, nazywa się kodem obiektowym i jest kombinacją 1s i 0s. Istnieje wiele języków programowania komputerowego, w tym C, Java i Python. Języki te są niezbędne dla branży technologicznej, która polega na programowaniu komputerowym w celu tworzenia przełomowych aplikacji. Przykładem specjalistycznych programów komputerowych są przeglądarki internetowe. Proces rozwoju back-end jest używany do pisania programów, które pomagają serwerowi komunikować się z komputerem. Proces programowania komputerowego ma fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania komputerów i jest niezbędną umiejętnością w branży technologicznej.

Gdy piszesz program, najpierw piszesz instrukcje w języku wyższego poziomu zwanym kodem źródłowym. Ten kod źródłowy jest następnie przechowywany w pliku, zwykle binarnym, i przekazywany do kompilatora. Kompilator następnie tłumaczy język źródłowy na binarny kod obiektowy i zapisuje wyniki w pliku programu. Następnie instrukcje są łączone z bibliotekami instrukcji zwanymi bibliotekami współdzielonymi.

Wiąże się z myśleniem jak komputer i komunikacją z nim

Program komputerowy to zbiór instrukcji i kodu, który komputer będzie wykonywał, aby wykonać zadanie. Może mieć postać programu komputerowego lub pliku tekstowego. Programy te są przechowywane na dysku twardym komputera i wykonywane przez komputer w celu wygenerowania pożądanego wyniku. Programowanie jest uważane za mieszankę nauki i sztuki i wymaga dogłębnego planowania, badań, projektowania, testowania, usuwania błędów, wdrażania i konserwacji.

Może być tak proste jak dodawanie dwóch liczb

Dodawanie dwóch liczb jest jednym z najbardziej podstawowych zadań, które może wykonać komputer. Komputer przechowuje wynik operacji w pamięci, a instrukcje programu manipulują tymi danymi. Na przykład, jeśli chcesz utworzyć prostokąt, możesz napisać program komputerowy, który zapamięta współrzędne x i y prostokąta, szerokość i wysokość prostokąta oraz kolor prostokąta.

Może być tak złożony, jak odczytywanie danych z czujników w celu dostosowania termostatu

Większość inteligentnych termostatów integruje się z innymi inteligentnymi urządzeniami. Obsługują platformy smart-home, takie jak HomeKit i Google Assistant firmy Apple oraz SmartThings firmy Samsung. Dzięki tym platformom można aktywować termostat głosem i korzystać z automatycznych ustawień w celu optymalizacji wydajności. Na przykład, inteligentny termostat, który jest połączony z hubem domowym, może pokazać Ci temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną. Następnie możesz ustawić temperaturę w strefie komfortu bez konieczności sięgania i dotykania telefonu.

Wymaga analitycznego myślenia

Istnieje kilka sposobów, w których osoba może zademonstrować swoje umiejętności analitycznego myślenia. Obejmują one wystawianie się na problemy, rozwiązywanie ich i proszenie o informacje zwrotne od innych. Praca w zespole pomaga rozwijać umiejętności analitycznego myślenia, podobnie jak komunikowanie wyniku końcowego. Udany program będzie nie tylko zawierał ostateczne rozwiązanie, ale również informował o jego wpływie na organizację i jej klientów. Aby zilustrować znaczenie myślenia analitycznego, rozważ niektóre z następujących przykładów.

Umiejętności analityczne obejmują wykorzystanie logiki, rozumowania, badań i kreatywności do dekonstrukcji informacji. Te umiejętności są niezbędne w prawie każdej branży lub organizacji. Koderzy muszą być w stanie zastosować te umiejętności, aby stworzyć skuteczne i wydajne programy. Opracowywanie i testowanie nowego oprogramowania wymaga zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich. Aby rozwinąć te umiejętności, weź udział w konkursach kodowania. Biorąc udział w tych konkursach, możesz doskonalić swoje umiejętności analityczne.